Deklaracja dostępności Strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej. Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.

 • główna nawigacja strony nie jest w pełni dostępna z poziomu klawiatury,
 • elementy interfejsu użytkownika, takie jak linki i przyciski nie posiadają styli fokusu,
 • nie wszystkie obrazy posiadają odpowiednie opisy alternatywne,
 • dostęp do niektórych elementów strony poza główną nawigacją nie jest możliwy z poziomu klawiatury i/lub nieczytelny dla technologii asystujących (np. przewijane karuzele),
 • hierarchia nagłówków na części podstron jest zaburzona,
 • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
 • niektóre treści i elementy interfejsu użytkownika na stronie nie posiadają wystarczającego kontrastu graficznego w stosunku do tła.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Wilska.
 • E-mail: a.wilska@bibliotekadabrowa.pl
 • Telefon: 523816046

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej
 • Adres: ul. Bydgoska 19, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
 • E-mail: biblioteka@bibliotekadabrowa.pl
 • Telefon: 523816046

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej jest częściwo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. 

Pomieszczenia biblioteki znajdują się w budynku parterowym, bez progów utrudniających dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Po prawej stronie korytarza jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, klucz do toalety uzyskuje się w wypożyczalni biblioteki. Do wypożyczalni i czytelni biblioteki można wjechać na wózku.

Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi. Obok budynku biblioteki znajduje się parking ogólnodostępny bez miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.