KLAUZULA INFORMACYJNA

Biblioteka - ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Bydgoska 19, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, e-mailowo: biblioteka@bibliotekadabrowa.pl, telefonicznie: 52 381 60 46.
  2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres a.sadowska@jumi2012.pl.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: 
   1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  (Dz. U. 2018, poz. 1669 z późn. zm.) w celu udostępniania zbiorów oraz gromadzenia, opracowywania, przechowywania i ochrony materiałów bibliotecznych;
   2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej  w celu tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. 2018, poz. 1983 z późn. zm.);
   3. art. 6 ust. 1 lit e RODO oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej  w celu tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, dane są niezbędne do wykonywania zadań realizowanym w interesie publicznym są nimi m.in.: organizowanie konkursów, warsztatów, kół zainteresowań, prowadzenia kroniki instytucji, promocji działalności administratora oraz innych  przedsięwzięć określonych w statucie placówki;
   4. art. 6 ust. 1 lit b w celu zawarcia i realizacji umowy z administratorem;
   5. art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie numeru telefonu, adresu e-mail.
  4. Dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, sądy, organy ścigania, podatkowe, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.

   Dane mogą być przekazywane organom publicznym, tylko gdy administratora upoważniają do tego obowiązujące przepisy.

   Dane osobowe administrator może także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na jego zlecenie, są to tzw. podmioty przetwarzające, są nimi Instytut Książki, 31-148 Kraków, ul. Wróblewskiego 6 oraz m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne i inne jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw. 

  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte:
   1. nie dłużej jednak niż 5 lat od dnia ostatniego skorzystania z usługi świadczonej przez administratora lub złożenia rezygnacji z członkostwa;
   2. do 5 lat  po zakończeniu umowy  jeśli przetwarzanie jest związane z zawartą i realizowaną umową, 
   3. do przedawnienia ewentualnych roszczeń;
   4. do momentu cofnięcia zgody. 
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
   1. dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;
   2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
   3. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
    • wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
    • dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
    • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
   4. ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
    • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
    • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
    • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
   6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem.
  7. Podania Twoich danych wymagają ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa. 

   W przypadku gdy nie podasz swoich danych, administrator nie będzie mógł zawrzeć i realizować z Tobą umowy. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, jest ona dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie.

  8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.