KLAUZULA INFORMACYJNA

Obsługa czytelnika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Bydgoska 19, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, e-mailowo: biblioteka@bibliotekadabrowa.pl, telefonicznie: 52 381 60 46.
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres a.sadowska@jumi2012.pl.
 3. Dane identyfikujące Czytelnika, w tym wizerunek, oraz dotyczące korzystania przez Czytelnika z usług Biblioteki, będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym o których mowa w ustawie o bibliotekach, i powierzone administratorowi w celu:
  1. udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych,
  2. dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, co obejmuje również przetwarzanie
   w celach archiwalnych.
 4. Dane identyfikujące Czytelnika i jego status społeczno-zawodowy, dane dotyczące jego zobowiązań wobec Biblioteki oraz sposobu korzystania z Internetu lub sieci Wi-Fi Biblioteki (jeśli Czytelnik korzysta z tych usług), w tym dane identyfikujące komputer Czytelnika, są przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Bibliotece1 i służą do następujących celów:
  1. dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,
  2. opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki.
 5. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Czytelnika mogą być przetwarzane na podstawie zgody w następujących celach:
  1. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,
  2. powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji lub
   o podobnym charakterze, 
  3. przekazywania informacji o działalności Biblioteki,
 6. Podanie danych przez czytelników jest:
  1. obowiązkowe, odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług.
  2. jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. w sytuacji rozpowszechniania wizerunku, kontaktu z Panią/Panem poprzez wskazany nr telefonu, adres email.
 7. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.
  2. dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.
  3. dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych
   w interesie publicznym.
  4. dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki – nie więcej niż 5 lat od dnia zarejestrowania.
  5. dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.
 9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych;
  2. sprostowania swoich danych;
  3. usunięcia swoich danych, jeżeli:
   • Pani/Pana wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
   • Pani/Pana dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
   • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.
 11. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pana uzna, iż przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 12. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.